Bokslut

Bokslut

Resultaträkning
2014
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
25.299.450
Övriga rörelseintäkter
252.157
Summa intäkter m m
25.551.607
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
-13.805.414
Övriga externa kostnader
-1.540.703
Personalkostnader
-9.144.104
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
-26.922
Summa rörelsens kostnader
-24.517.143
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fodringar
20.779
Ränteintäkter
72.461
Övriga ränteintäkter från koncernföretag
51.258
Summa resultat från finansiella investeringar
1.106.135
Räntekostnader och liknande
-21569
Bokslutsdispositioner
-126.964
Skatt på årets resultat
-222.904