Miljöpolicy

Miljöpolicy

  • Verka för resurssnålhet.
  • Verka för att kretslopps-, miljö och hälsofrågor prioriteras tillsammans med funktion och ekonomi tidigt i uppdragen.
  • Verka för effektiv resursanvändning genom hushållning, återanvändning och återvinning.
  • Höja medarbetarnas kompetens i miljöfrågor och aktivt motivera till att arbetsuppgifterna utföres på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  • Verka för en miljövänlig utveckling genom öppenhet för samarbete med andra företag, skolor och organisationer.
  • Fortlöpande utvärdera och utveckla miljöarbetet.